Användarvillkor

Allmänna villkor för Strong Riders tjänst/app

 1. DEFINITIONER

1.1 Strong Rider Tech AB, org.nr. 559161-0984, Narvavägen 24, 115 22, Stockholm, Sverige ("vi", "oss", "vår", "vårt") tillhandahåller en mobilapplikation Strong Rider ("Tjänsten").

1.2 Detta dokument samt de eventuella bilagor eller tilläggsdokument som hänvisas till i detta dokument utgör de allmänna villkoren ("Villkoren") för Tjänsten.

1.3 Du som registrerar eller avser att registrera ett användarkonto i Tjänsten, är en användare av Tjänsten ("Användare" eller "du").

1.4 Genom att installera eller börja använda Tjänsten, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa Villkor och garanterar att du har den rättsliga kapaciteten (t.ex. att du är minst 13 år eller har behörighet från din vårdnadshavare. Ridskolor tar ansvar för att elever under 13 år har vårdnadshavares behörighet ) att acceptera dessa Villkor. Du bekräftar också att alla personuppgifter och uppgifter som du lämnar till oss är korrekta och fullständiga.

Observera att vi har en separat integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

 1. TJÄNSTEN

2.1 Strong Rider tillhandahåller genom Tjänsten en digital personlig tränare för ryttare. I Tjänsten får användaren personligt anpassade råd samt information om varför och hur användaren bör träna avsuttet på ett lättillgängligt och tidseffektivt sätt var användaren än befinner sig.

2.2. Den här versionen av Tjänsten kan komma att utvecklas väsentligt.

2.4 I nuvarande version provas funktioner, utseende, användarvänlighet med mera och  feedback inhämtas från användare för att vi ständigt kunna vidareutvecklas.

 1. REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO                  

3.1 För att kunna använda Tjänsten måste du registrera ett användarkonto i Tjänsten och där ange personuppgifter och andra nödvändiga uppgifter som behövs för att Tjänsten skall fungera, vara säker att använda och vara till nytta för dig.

3.2 Ditt användarkonto är strikt personligt och får endast användas av dig för ditt personliga bruk. Du får inte ha flera användarkonton. Du får inte låta andra använda ditt konto och du får inte överlåta ditt konto till någon annan person.

 1. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN                  

4.1 Du får inte använda Tjänsten för något ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller mot Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användarkonto. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares åtgärder eller underlåtenhet.

4.2 Du ansvarar för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med din registrering och användning av Tjänsten.

4.3 Du ansvarar för att allt material och all information som görs tillgängligt av dig via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning.

4.4 Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Tjänsten, Strong Riders servrar, datorer eller databaser som är kopplade till servern. Du får inte angripa Tjänsten genom t.ex. Denial of Service-attacker vilket inbegriper, men är inte begränsat till, överbelastningsattacker.

 1. ÄNDRING AV TJÄNSTEN

5.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, byta ut, ta bort och/eller lägga till funktioner och tjänster som ingår i Tjänsten med eller utan förvarning. All eventuell ny funktionalitet eller nya tjänster som tillhandahålls omfattas av Villkoren.

 1. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET OCH INNEHÅLL

6.1 Tjänsten är en prenumeration som gäller månadsvis från det att du startar. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst stänga ned ditt användarkonto eller avsluta tillhandahållandet av Tjänsten.

6.2 Tjänsten tillhandahålls så som den är och vi lämnar inga garantier om att Tjänsten är fri från fel, brister, skadlig programvara, virus eller att innehållet är korrekt, uppdaterat eller fullständigt, eller att Tjänsten alltid är i drift. Vi friskriver oss från allt ansvar härför. Vi förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten.

6.3 Vi garanterar inte att Tjänsten alltid kommer att vara tillgänglig och ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos våra teknikleverantörer eller vid underhåll av Tjänsten.

6.4 Tjänsten fungerar inte på alla enheter eller system. För funktionalitetens och tillgänglighetens skull är det därför nödvändigt att du följer våra vid var tid gällande rekommendationer och systemkrav avseende Tjänsten.

 1. BETALNING M.M.

7.1 Betalning för och i Tjänsten sker via Apple och Google Play där deras villkor gäller. Vi kan inte påverka deras betalfunktioner eller villkor.

7.2 För att möjliggöra betalning kan du behöva tillhandahålla samt verifiera uppgifter om din identitet och dina betalningsuppgifter. Om du inte gör detta kan vi inte hantera betalningar via Tjänsten. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster som ett resultat av att du tillhandahållit felaktiga uppgifter.

7.3 Om du av någon anledning vill begära återbetalning av erlagd betalning ber vi dig att kontakta info@strongrider.se

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 Vi - d.v.s. Strong Rider - äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten. Detta inkluderar men är ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

8.2 Vid länkning till våra informationsresurser såsom vår webbplats www.strongrider.se eller våra sidor på sociala medier skall länkarna öppnas i nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås på så sätt att det kan uppfattas som att den tillgängliggörs av någon annan än oss, d.v.s. Strong Rider.

 1. RÄTT TILL DIN INFORMATION

9.1 Dina personuppgifter hanteras i enlighet med vår, vid var tid gällande, integritetspolicy.

9.2. Om du uttryckligen säger upp Tjänsten eller om Tjänsten inte använts av dig under längre tid kan vi komma att anonymisera samtliga eller delar av dina personuppgifter i Tjänsten, vilket innebär att dessa uppgifter inte längre går att härleda till dig. Vi behåller anonymiserad information om exempelvis utförda övningar och träningsresultat i syfte att förbättra och utveckla Tjänsten och för att kunna göra så säkra och riskfria övningar som möjligt.

 1. BROTT MOT VILLKOREN

10.1 Vid brott mot villkoren har vi rätt att omedelbart upphöra med att tillhandahålla Tjänsten och stänga ned ditt användarkonto.

10.2 Vi kommer i de fall det är tillämpligt att anmäla överträdelser till rättsvårdande myndigheter.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Vi ansvarar inte för tekniska fel, maskinvaru- eller mjukvarufel eller fel som beror på brister eller felaktigt handhavande av Tjänsten eller andra handhavande fel med tex användarens egen plattform som t.ex. mobil, surfplatta eller dator. Vi ansvarar inte heller för fel som uppstår pga. brister i nätverksuppkoppling eller nätverkskommunikation, nedkoppling från ditt användarkonto. Vi lämnar inga garantier om att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar på den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.

11.2 Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten fungerar och strävar efter att så snabbt som möjligt lösa eventuella fel och brister i Tjänsten.

11.3 Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användandet av Tjänsten och dess innehåll, inklusive skador orsakade av skadlig programvara, virus eller annan felaktig eller ofullständig information, förutom om sådan skada uppstår till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från vår sida. För det fall Tjänsten innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

11.4 Vi ansvarar inte för eventuella fysiska skador som uppstår till följd av användandet av Tjänsten.

11.4 Vårt totala skadeståndsansvar enligt dessa Villkor är begränsat till det sammanlagda belopp du har betalat för Tjänsten.

 1. ÄNDRING AV VILLKOREN

Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten eller via e-post. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

 1. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

 1. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

 1. FRÅGOR

Vid frågor, vänligen kontakta oss på info@strongrider.se